Cicer - swim assistent

7. Semester, Bachelor

Digitaler Zwilling - Ausstellungsgestaltung

4. Semester, Einführung Schwerpunkte

Kitchen Monitoring System

4. Semester, Experience Design 1

sense-chess

3. Semester, Prototyping / Redesign

Smarte Biene

6. Semester, Experience Design 2

Småwø

6. Semester, Schwerpunkte 2

Pin-Kick

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt
load more...